Talep ve önerilerinizi bizimle paylaşmak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
image

HABERLER

H - BÜLTEN NO : 098
Anasayfa / Haberler

H - BÜLTEN NO : 098

Maliye Bakanı Ağbal, Meclise sevk edilen torba yasa tasarısıyla vergi dairelerince mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren yetki düzenlemesine gidildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Meclise sevkedilen ve "torba yasa" olarak bilinen "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın" içeriğine ilişkin bilgiler verdi.

Telekom sektörünün kamuya yükümlülükleri̇yle i̇lgi̇li̇ köklü deği̇şi̇kli̇klere gi̇di̇ldiğine dikkati çeken Ağbal, yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştirildiğini belirtti.

Ağbal, cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan ÖİV'nin yüzde 7,5 olarak tek oranda yeniden düzenlendiğini ifade ederek, "Böylece vatandaşlarımız telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşık yapıdan kurtuluyor ve vergi oranları aşağı indiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda telekom operatörlerinin, kurdukları TrX cihazların adedine bağlı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna telsiz ücreti ödediğine işaret eden Ağbal, yapılan değişiklikle bunun yerine operatörlerden aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacağını kaydetti.

Ağbal, ön ödemeli hatlardan alınacak ÖİV'nin sağlanan hizmete göre farklılaştırılacağını belirterek, yurt dışında gerçekleşen telefon konuşmaları ile data hizmetleri için yurt dışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve ÖİV alınmayacağını vurguladı.

Tasarıyla telefon operatörlerinden alınan Hazine payının takip ve tahsil yetkisinin, Hazine Müsteşarlığından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verildiğini ifade eden Ağbal, eksik ödenen Hazine payı tutarı üzerinden hesaplanan 3 kat cezanın 1 kata indirildiğini bildirdi.

Ağbal, Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilen hazine payı denetimlerinin Maliye Bakanlığınca yapılmasının sağlandığına işeret ederek, eksik ödendiği için ilave talep edilen Hazine paylarına ilişkin devam eden davaların sonlandırılması amacıyla mevcut davalardan feragat edilmesi halinde alacak aslının tamamıyla gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında ödenmesi, 3 kat ceza ve buna bağlı faizlerin silinmesi yönünde kanun düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Bakan Ağbal, ayrıca tasarıyla makineler arası iletişim sağlanması amacıyla tesis ettirilen telekom aboneliğinde telsiz ücretine muafiyet getirildiğini açıkladı.

Bankaların türev işlemlerine BSMV istisnası

Finans sektörüne yeni vergi kolaylıklarının yolda olduğunu aktaran Ağbal, bankalar tarafından yapılan türev işlemlerde Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) istisnası getirildiğini kaydetti.

Ağbal, finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getirildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanında yurt dışından kaynak teminini kolaylaştırmak amacıyla özel amaçlarla kurulan şirketler kanalıyla getirilecek finansman için düzenlenecek sözleşmelerden Damga Vergisi ve harç alınmaması öngörülüyor."

Gümrük Vergi̇si̇'nde muafi̇yetler kaldırılıyor

Tasarıda, Gümrük Vergisi'nden muaf ürünler için muafiyetlerin kaldırıldığını, bunun yerine vergi had ve nispetlerinin sıfır olarak belirlendiğini ifade eden Ağbal, "Böylelikle dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kuruluna bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, engellilere ÖTV'siz araç satışı uygulamasındaki̇ suistimallerin önüne geçmek için bu uygulamanın vergisiz fiyatı 70 bin liranın altındaki araçlarla sınırlandırıldığını bildirdi.

Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi

Tasarıda şirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarını takip etmek ve döviz borçlanmasına ilişkin riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi verildiğini vurgulayan Ağbal, yurt dışında yatırım yapma amacıyla kurulan fonlara, Türkiye'de yapacakları yatırımlar kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesine imkan sağlandığını belirtti.

Ağbal, Hazine Müsteşarlığınca girişim sermayesi fonlarına ve katılım bankalarının oluşturdukları fonlara kaynak sağlanabilmesi amacıyla yasal düzenleme yapıldığına işaret ederek, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla kitle fonlama platformları üzerinden sermaye piyasalarında kaynak toplanmasına imkan sağlandığını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu şirket kurabilecek

Ağbal, btasarıyla teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanlarında bulunan sanayi sitelerinin ve münferit sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için ihtiyaç duyulan mera vasıflı yerlerin tahsis amacı değişikliklerinde 20 yıllık ot bedelinin alınmamasının öngörüldüğünü belirtti. Ağbal, 15 Nisan 2000 tarihinden önce OSB'lerde bağımsız bölüm oluşturularak birden fazla kiracıya kiralanan tesislerin, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış ya da kat mülkiyeti tesis edilmiş olması ve OSB tarafından uygun görülmesi şartıyla birden fazla kiracıya kiralanabilmesinin sağlandığını ifade etti.

Ağbal, 4325 ile 5084 sayılı kanunlar kapsamında yatırım yapmak üzere kendilerine arsa satılan ancak bu yatırımları tamamlayamayanlar için, 2 yıl ek süre verilmesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Endüstri bölgeleri sınırları içinde yapılacak ve hazırlama usul ve esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, parselasyon planları ve değişiklikleri, altyapıyla ilgili etüt, harita, plan ve projelerin Bakanlık tarafından onaylanması, onaylı imar ve parselasyon planlarının Bakanlık internet sitesinde bir hafta süreyle ilan edilmesi, itiraz olmaması halinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe girmesi sağlanıyor."

Türk Patent ve Marka Kurumunun yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilmesi ve kurulmuş şirketlere ortak olabilmesinin sağlandığını belirten Ağbal, sanayi işletmelerinin üretimleri sonucu nihai sanayi malı hüviyetine kavuşmuş bir ürünün alım veya satımının borsa tesciline tabi olmamasının ve muamele tescil ücreti ödenmemesinin sağlandığını vurguladı.

Ağbal, kooperatiflerin ortak dışı işlem yapmaları halinde vergi muafiyetinin kalkmaması, buna karşılık ortak dışı işlemlerin ayrı bir iktisadi işletme olarak değerlendirilip vergilendirilmesinin öngörüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınmasını sağlamak üzere, kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredeceğiz. Diğer illerde ise Emlak Vergisi değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine satılmasını sağlayacağız."

Tasarıda, kamu ihalelerinde istekli ve yüklenicilerin, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini teminat mektubu olarak verebilmelerine imkan sağlandığını belirten Ağbal, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili mesleklerde çalışanların, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olmaları halinde 31 Aralık 2017 tarihine kadar, tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan belge masrafıyla sınav ücretlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar karşılanmaya devam edilmesinin sağlanacağını bildirdi.

Mükellefler bütün işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek

Ağbal, düzenlemeyle vergi dairelerince mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren yetki düzenlemesine gidildiğinin altını çizerek, "Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebileceklerdir. Böylece Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, yurt dışında düzenlenmiş banka kartlarının vergi borçlarının ödenmesinde kullanılması halinde bankaların bu ödemeler üzerinden komisyon almasına imkan sağlandığını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Gerçek kişiler için ikametgah adresi olarak MERNİS adresinin tebligat adresi şeklinde kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır. Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere bu borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için verilen 7 günlük süre mükelleflere yardımcı olmak amacıyla 15 güne çıkarılmaktadır. Transfer fiyatlandırmasıyla ilgili yöntem belirleme anlaşmalarında (peşin fiyatlandırma anlaşmaları) alınmakta olan 57 bin lira harç kaldırılmaktadır."